About the Teacher

Multi-language English Group Class for Kids

Join Our Online English Class for Kids

Step into the exciting world of our Weekly Online English Group Class for Kids, designed to captivate young minds aged 5 to 14...

Our dynamic virtual classroom brings together children from all over the world, fostering connections and a love for English that lasts a lifetime. Led by expert teachers, the class combines interactive games, captivating stories, and engaging activities to make learning feel like play.

Your child will not only enhance their language skills but also make new friends and discover the wonders of the English language, all from the comfort of home. Join us on this extraordinary linguistic adventure!

Thai

เข้าร่วมโลกที่น่าตื่นเต้นของคลาสกลุ่มอังกฤษสำหรับเด็กรายสัปดาห์ของเรา ที่ออกแบบมาเพื่อทำให้จิตใจของเด็กที่มีอายุระหว่าง 5 ถึง 14 ปีตื่นตาตื่นใจ นี่ไม่ใช่คลาสภาษาทั่วๆ ไป; นี่คือการเดินทางที่น่ามหัศจรรย์ผ่านโลกของคำและการแสดงอารมณ์

Chinese (Simplified)

欢迎参加我们令人兴奋的每周在线英语少儿团体课程,专为年龄在5岁至14岁之间的年轻学习者设计。这不是普通的语言课程;这是一次充满想象力和学习的奇妙之旅。我们充满活力的虚拟教室汇聚了来自世界各地的孩子,促进了彼此之间的联系和对英语的热爱,这种热爱将伴随他们一生。

由专业教师领导,课程结合了互动游戏、引人入胜的故事和有趣的活动,使学习感觉像是游戏。您的孩子不仅将提高语言技能,还将结交新朋友并发现英语语言的奥妙,所有这些都可以在家中享受。加入我们,一起踏上这场非凡的语言冒险吧!

Vietnamese

Hãy bước vào thế giới hấp dẫn của Lớp học Nhóm Tiếng Anh Trực tuyến hàng tuần cho trẻ em, được thiết kế để cuốn hút tâm trí của các em từ 5 đến 14 tuổi. Đây không phải là một bài học ngôn ngữ thông thường; đó là một cuộc hành trình của trí tưởng tượng và học tập.

Lớp học trực tuyến động đáng này kết nối các em từ khắp nơi trên thế giới, tạo điều kiện cho sự kết nối và tình yêu đối với Tiếng Anh kéo dài suốt đời. Do các giáo viên chuyên nghiệp dẫn dắt, lớp học kết hợp các trò chơi tương tác, câu chuyện cuốn hút và các hoạt động thú vị để làm cho việc học trở nên như trò chơi.

Con của bạn sẽ không chỉ nâng cao kỹ năng ngôn ngữ mà còn tạo mới bạn bè và khám phá sự kỳ diệu của ngôn ngữ Anh, tất cả từ sự thoải mái của ngôi nhà. Hãy tham gia cùng chúng tôi trong cuộc hành trình ngôn ngữ phi thường này!

Japanese

5歳から14歳の若い心を魅了するように設計された、私たちの週間オンライン英語グループクラスのエキサイティングな世界に一歩を踏み入れてください。これは普通の言語クラスではありません。これは想像力と学習の旅です。

私たちのダイナミックなバーチャルクラスルームは、世界中の子供たちを一堂に集め、英語への愛情とつながりを育みます。専門の教師によって導かれ、クラスはインタラクティブなゲーム、魅力的な物語、エンゲージングなアクティビティを組み合わせて、学習を遊びのように感じさせます。

あなたの子供は言語スキルを向上させるだけでなく、新しい友達を作り、英語の驚異を発見するでしょう。すべて家の快適さから。この特別な言語の冒険に参加してください!

Korean

5세에서 14세의 어린 마음을 사로잡기 위해 설계된 주간 온라인 영어 그룹 클래스의 흥미진진한 세계로 들어오세요. 이것은 평범한 언어 클래스가 아닙니다. 이것은 상상력과 학습의 여정입니다.

우리의 역동적인 가상 교실은 전 세계의 아이들을 모아 영어에 대한 사랑과 연결을 육성합니다. 전문 교사들의 지도 하에 클래스는 인터랙티브 게임, 매혹적인 이야기, 그리고 참여 활동을 결합하여 학습을 놀이처럼 느끼게 합니다.

귀하의 자녀는 언어 능력을 향상시키는 것뿐만 아니라 새로운 친구들을 사귀고 집의 편안함에서 영어의 놀라움을 발견할 것입니다. 이 뛰어난 언어 모험에 참여하세요!